INTEGRITETS- OCH GDPRPOLICY FÖR KATRIN BÅÅTH AB

INTEGRITETSPOLICY
Katrin Bååth AB, org. nr 556983-5332, (nedan ”Säljaren”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd såsom till exempel Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också kallas. Vi har som mål att vara tydliga och förklara hur dina personuppgifter samlas in och behandlas av oss och av våra samarbetspartners. Vi samlar inte in eller behandlar mer uppgifter än vad vi behöver för att kunna uppfylla dina förväntningar och de skyldigheter som vi har mot dig. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in via vår e-handel katrinbaath.se (nedan  "E-handeln”).

 

RÄTTSLIG GRUND
För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som kund genom ditt köp.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär situationer där vi vill, eller behöver göra något, till exempel kommunicera med dig eller marknadsföra våra produkter och tjänster, som i huvudsak är till vår fördel, förutsatt att det inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

 

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar uppgifter som du som kund själv lämnat till oss när du handlar på eller besöker E-handeln eller kommunicerar med oss. Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din mejladress, ditt telefonnummer, ditt personnummer (i de fall du valt att uppge detta), din postadress och ditt användarkonto.

Vi behandlar ditt personnummer endast när det är nödvändigt med hänsyn till vikten av en säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi använder ditt personnummer i så begränsad utsträckning som möjligt. De situationer där vi kan komma att behandla ditt personnummer är vid köp, när vi behöver identifiera dig i kundserviceärenden, när du begär information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, begär att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga, ber oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Vi samlar in och behandlar uppgifter från dig när du handlar på eller besöker E-handeln. Personuppgifter som vi behandlar är uppgifter om dina köp och köphistorik. Vi behandlar också dina personuppgifter via ditt val av godkännande av våra cookies-inställningar.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar tidigare nämnda personuppgifter för att:

 • hantera din beställning/köp för att kunna:
 • identifiera dig
 • leverera beställd vara eller tjänst
 • hantera din betalning
 • bearbeta retur och eventuell reklamation
 • skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus
 • kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
 • lämna förmåner och erbjudanden till dig
 • ge dig en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster via insamlande av cookies
 • fullgöra rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet)
 • marknadsföra våra produkter
 • utveckla vår kunskap om kunder och analysera ditt kundbeteende, vilket innebär att en s.k. profilering sker. Vi ger dig erbjudanden som vi tror du kommer uppfatta som relevanta baserat på resultatet av denna analys av ditt användarbeteende, och för att inte störa dig i onödan, kunna erbjuda dig produkter som matchar dina önskemål och behov
 • genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event
 • hantera kundserviceärenden
 • utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort
 • förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

 

LAGRING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter överförs till våra samarbetspartners, i syfte att administrera och underlätta ditt köp, och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa samarbetspartners är till exempel transportbolag, betalpartner, mejl-leverantör, sms-leverantör, webbanalysleverantör och tryckeri. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi säkerställer att våra partners hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och på ett säkert sätt genom att ingå avtal om hantering av personuppgifter med dem.

Vi lagrar data på egna servrar i Sverige eller på servrar som tillhandahålls av våra partners. Den data vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All överföring som görs av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana uppgifter.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av våra tillgångar.

 
TIDSPERIOD FÖR BEHANDLING OCH LAGRING
Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål.

Om du kontaktar oss via mejl så sparas vår korrespondens så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina köp och användarkonto, eller för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, till exempel uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller våra rättsliga förpliktelser och åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i enlighet med gällande bokförings­lagstiftning.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

 

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
När du handlar hos oss kan du känna dig trygg och säker. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler samt våra interna riktlinjer och rutiner.

Vi säkerställer också genom tekniska lösningar och avtal med våra partners och leverantörer att dessa hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och att de efterlever lagstiftning rörande person­uppgifter.

Betalnings- och fakturainformation överförs via en krypterad anslutning från vår betalpartner som administrerar betalningen.

 

DINA RÄTTIGHETER
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag): Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta mer om hur vi behandlar just din information, kan du begära ett registerutdrag av oss. Du har rätt att begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig. Om du vill ha sådan information ber vi dig att lämna in en skriftlig begäran till oss. Om vi mottar en begäran om registerutdrag kommer vi fråga om uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

 • Rätt till rättelse: Du kan begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätt till radering: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om:
  • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
  • du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 • Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Berättigat intresse/intresseavvägning: Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har skyldighet till detta enligt lag eller myndighets anvisningar eller beslut.
 • Direktmarknadsföring: Du har när som helst rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Rätten omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (till exempel via post, mejl och sms).

Du har möjlighet att välja vilka kommunikationskanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden, till exempel kan du välja att endast få erbjudanden vi mejl, men inte sms. I så fall behöver du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan, utan kontakta kundservice.

 
RÄTT TILL DATAPORTABILITET
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten omfattar endast uppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av laglig grund, till exempel ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig.

RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du kontakta oss på våra kontakt­uppgifter nedan. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten). Klicka dig vidare här [länk] eller mejla till imy@imy.se alternativt gå till deras hemsida www.imy.se

Katrin Bååth AB
ateljen@katrinb.se
0761-19 30 23
Tändsticksgränd 28
553 15 Jönköping